Këto terma dhe kushte nuk prekin të drejtat ligjore të konsumatorëve

1. TË PËRGJITHSHME Të gjitha porositë pranohen sipas kushteve, kushteve dhe përjashtimeve të përfshira këtu. Këto terma, kushte dhe përjashtime (të marra si të tëra ose në ndonjë pjesë ose individualisht) nuk do të ndryshohen, as zbatimi i tyre për ndonjë urdhër nuk do të përjashtohet ose kufizohet në çfarëdo mënyre, përveç rasteve kur ne kemi rënë dakord me shkrim, të gjitha të veçanta kërkesat në lidhje me shënimin, etiketimin, paketimin etj., duhet të bien dakord me shkrim. Çdo punë shtesë do të tarifohet me tarifat tona standarde, përveç nëse një punë e tillë përfshihet në një kontratë. “Kompania” do të thotë larëse me presion Savi dhe “Blerësi” do të thotë palën tjetër në ofertë, kuotim ose kontratë. Transaksionet kryhen sipas gjykimit të Kompanisë. Gabimet dhe lëshimet klerikale janë subjekt i korrigjimit pa paralajmërim.

2. ÇMIMI Çmimet e kuotuara janë ato që janë në fuqi në datën e dërgimit ose siç tregohet në listën tonë aktuale të çmimeve dhe do t’i nënshtrohen rishikimit nëse lindin rritje në kosto ose rrethana të tjera. Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar listën tonë aktuale të çmimeve pa paralajmërim. Çmimet e kuotuara nuk i nënshtrohen TVSH-së, Çdo taksë e ngjashme që do t’i ngarkohet blerësit shtesë me normën që vendos në datën e dërgimit.

3. KUSHTET E DORËZIMIT a) Datat e dorëzimit janë dhënë në mirëbesim dhe sa më saktë që të jetë e mundur, por nuk janë të garantuara. Ne nuk do të mbajmë asnjë përgjegjësi për çdo vonesë në zbatimin e ndonjë urdhri për arsye ose për pasojë të forcës madhore ose për çdo çështje ose gjë jashtë kontrollit tonë, duke përfshirë, por pa u kufizuar në problemet e punës, trazirat civile, katastrofën natyrore, kufizimin e qeverisë, mungesën e furnizimeve ose udhëzimet e klientit ose mungesën e udhëzimeve. Ne do të kemi të drejtën të dërgojmë çdo pjesë të mallrave të porositura dhe do të kemi të drejtë t’i faturojmë klientit për këtë pjesë të dërguar, në mënyrë që për qëllime të pagesës, çdo pjesë të konsiderohet si një kontratë e veçantë dhe mund të faturohet veçmas. Nëse Blerësi na njofton për pamundësinë për të marrë ose ruajtur mallrat e porositura ose nëse blerësi dështon të na japë udhëzimet adekuate të dorëzimit kur kërkohet ose nuk arrin të mbledhë mallrat e shitura ex-works, mallrat do të ruhen me rrezikun dhe shpenzimet e blerësit. Ne do të kemi të drejtë t’i furnizojmë mallrat menjëherë pas marrjes së porosisë së blerësit ose sa më shpejt që ne e mendojmë të arsyeshme, pavarësisht nga çdo datë që mund të specifikohet për dorëzimin e tij. b) Kur Blerësi porosit mallrat për dorëzim me këste, çdo dërgesë do të përbëjë një kontratë të veçantë dhe Blerësi nuk ka të drejtë të refuzojë të marrë dorëzimin ose të refuzojë të paguajë për ndonjë këst me arsyetimin se një këst i mëparshëm ka qenë i dëmtuar ose ndryshe. c) Nëse nuk biem dakord ndryshe me shkrim, kushtet tona të transportit janë siç citohen në konfirmimin e porosisë. Kostoja e dorëzimit të mallrave nën çdo vlerë minimale që mund të vendosim do t’i ngarkohet blerësit sipas gjykimit tonë.

4. PRONËSIA NË MALLRA Derisa Kompania të jetë paguar plotësisht nga Blerësi për mallrat e furnizuara nga Kompania, këto mallra mbeten pronë e Kompanisë edhe pse rreziku në to i kalon blerësit në momentin e dorëzimit (në varësi të dispozitave në Klauzola 3 (a) këtu në lidhje me ruajtjen e mallrave me shpenzimet e klientit), dhe Blerësi do të dëmshpërblejë Kompaninë kundër çdo humbjeje ose përkeqësimi të saj ose dëmtimit të saj, dhe pa paragjykuar ndonjë mjet tjetër juridik, Kompania mund t’i riposedojë ato mallra në çdo kohë nga Blerësi, dhe për këtë qëllim Kompania, agjentët dhe shërbëtorët e saj mund të hyjnë në çdo ambient në të cilin ndodhen mallrat. Në rast se Blerësi rishit ndonjë mall të dorëzuar nga Kompania përpara se Kompania të jetë paguar plotësisht, një pjesë e të ardhurave nga kjo rishitje është ekuivalente me çmimin me të cilin mallrat i janë faturuar blerësit nga Kompania. do të mbahet nga Blerësi në mirëbesim për Kompaninë dhe do të vendoset nga Blerësi në një llogari të veçantë në mënyrë që të jetë i identifikueshëm se është në pronësi përfituese të Kompanisë. Më tej, fakti që prona në mallra mbetet e kompanisë derisa çmimi të jetë paguar plotësisht nuk do ta pengojë Kompaninë të mbajë një veprim kundër blerësit për çmimin e mallrave.

5. NJOFTIM PËR HUMBJEN, OSE DËMIM, OSE MOS DËRGIM TË MALLRAVE Kërkesat për dëmtim ose humbje të mallrave në tranzit duhet të dorëzohen me shkrim si tek ne ashtu edhe tek transportuesi (nëse është e përshtatshme) si më poshtë:- a) Në rasti i mosdorëzimit të tërësisë së çdo dërgese ose të ndonjë paketimi të veçantë që është pjesë e dërgesës – brenda 3 ditëve nga data e dërgimit të treguar në faturë ose në shënimin këshillues (cilado që të jetë më e hershme). b) në rast të dëmtimit ose humbjes së pjesshme të mallit ose mungesës nga paketimet – brenda tre ditëve nga dërgimi. Mallrat e marra duhet të jenë nënshkruar si të dëmtuara ose të paplota. Në rast të kundërt, ne nuk do të jemi përgjegjës në lidhje me ndonjë pretendim të tillë dhe mallrat do të konsiderohen të jenë dorëzuar