Savi Products Shpk (“Savi Products Shpk”)

Politika e privatësisë

Si i përdorim dhe menaxhojmë të dhënat tuaja

Savi Products Shpk respekton të drejtën tuaj për privatësi. Ne kemi vendosur masa sigurie për të dhënat tuaja personale dhe menaxhojmë të dhënat tuaja personale në përputhje me rregulloret e zbatueshme të privatësisë së të dhënave.

Ju lutemi vini re se Savi Products Shpk është kontrolluesi i të dhënave të të dhënave tuaja personale. Parimet e përcaktuara në këtë Njoftim të Privatësisë zbatohen për të gjitha rastet në të cilat Savi Products Shpk merr të dhënat tuaja personale si një kontrollues i të dhënave për qëllimet e përshkruara në këtë njoftim. Këto qëllime janë përpunimi i të dhënave për të marrë pjesë në aktivitete të ndryshme të disponueshme në këtë faqe interneti ose siç përmendet më poshtë.

Nëse keni ndonjë kërkesë në lidhje me të dhënat tuaja personale ose ndonjë pyetje në lidhje me këto praktika, ju lutemi kontaktoni Savi Products Shpk duke përdorur detajet e kontaktit të dhëna në seksionin 11 më poshtë.

Kjo politikë e privatësisë zbatohet për ju, përdoruesin e kësaj faqe interneti dhe Savi Products Shpk , pronarin dhe ofruesin e kësaj faqeje interneti. Kjo politikë e privatësisë zbatohet për përdorimin tonë të të gjitha të dhënave të mbledhura nga ne ose të ofruara nga ju në lidhje me përdorimin tuaj të faqes në internet. Ju lutemi lexoni me kujdes këtë politikë të privatësisë.

1. Të dhënat personale mbledh Savi Products Shpk .

Ne mund të mbledhim të dhënat e mëposhtme, të cilat përfshijnë të dhëna personale, nga ju:

Emri (dhe/ose emri i kompanisë)
Titulli i Punës
Adresa e emailit
Informacionet e kontaktit si adresat dhe numrat e telefonit
Adresa IP (e mbledhur automatikisht);
Lloji dhe versioni i shfletuesit të internetit (të mbledhura automatikisht);
Sistemi operativ (i mbledhur automatikisht);
Produktet, metodat e aplikimit dhe detajet e përdorimit shoqërues (pajisjet, hollimi etj) në mënyrë që të ofrohet mbështetje teknike e përmirësuar dhe udhëzime për sigurinë.

në çdo rast kjo do të bëhet në përputhje me këtë politikë të privatësisë.

Ju mund të jepni të dhënat tuaja personale nëse dëshironi. Ne mbledhim vetëm të dhëna personale që ju zgjidhni të na jepni ose që kërkohen për t’ju ofruar shërbimin tonë. Baza ligjore për përpunimin e të dhënave tuaja personale është pëlqimi juaj dhe/ose çdo bazë tjetër ligjore e zbatueshme. Çdo pëlqim që jepni mund të tërhiqet në çdo kohë duke kontaktuar Savi Products Shpk (shih seksionin 11).

Nëse zgjidhni të mos jepni të dhënat tuaja personale, ne nuk do të jemi në gjendje të ofrojmë shërbime ose përgjigje mbështetëse dhe qasja ose funksionaliteti i faqes në internet do të jetë i kufizuar.

Për më tepër, ju mund të zgjidhni të zgjidhni për të marrë informacione marketingu, mundësi promovimi ose sondazhe.

Savi Products Shpk mund të paraqesë vende të lira pune në faqen e internetit. Trajtimi i aplikimeve për punë i nënshtrohet një njoftimi të veçantë privatësie

2. Si i përdor Savi Products Shpk të dhënat tuaja personale

Për qëllime të Aktit të Mbrojtjes së të Dhënave 1998, Savi Products Shpk është “kontrolluesi i të dhënave”.

Përveç rastit kur jemi të detyruar ose të lejuar nga ligji për ta bërë këtë, dhe subjekt i ndonjë zbulimi të palëve të treta të përcaktuara në mënyrë specifike në këtë politikë, të dhënat tuaja nuk do t’u zbulohen palëve të treta (Shih seksionin 4)

Të dhënat tuaja personale ruhen në mënyrë të sigurtë në përputhje me parimet e Aktit të Mbrojtjes së të Dhënave 1998. Për më shumë detaje mbi sigurinë, shihni seksionin 3 (Masat e sigurisë).

Çdo ose të gjitha të dhënat e mësipërme mund të kërkohen nga ne herë pas here në mënyrë që t’ju ofrojmë shërbimin dhe përvojën më të mirë të mundshme kur përdorni faqen tonë të internetit. Të dhënat mund të përdoren nga ne për arsyet e mëposhtme:

mbajtjen e të dhënave të brendshme;
përmirësimi i produkteve/shërbimeve tona;
sigurimi i dokumentacionit sipas porosisë ose personalizimi i faqes në internet;
për të ndihmuar në parandalimin e shkeljeve të sigurisë, ligjit ose kushteve të kontratës sonë;
aty ku është marrë pëlqimi specifik (opt-in), kontaktoni për qëllime të hulumtimit të tregut që mund të bëhet duke përdorur email, telefon, faks ose postë.

në çdo rast, në përputhje me këtë politikë të privatësisë.

3. Masat e Sigurisë

Siguria e të dhënave ka një rëndësi të madhe për Savi Products Shpk . Për të mbrojtur të dhënat tuaja, ne kemi vendosur procedura të përshtatshme fizike, elektronike dhe menaxheriale për të mbrojtur dhe siguruar të dhënat e mbledhura nëpërmjet kësaj faqe interneti.

Vetëm stafi i autorizuar i Savi Products Shpk ka akses në të dhënat tuaja personale dhe të gjithë punonjësit që kanë akses në të dhënat tuaja personale u kërkohet t’u përmbahen politikave të Savi Products Shpk, Mbrojtjes së të Dhënave dhe Politikave të Privatësisë.

Edhe pse ne përpiqemi të bëjmë çmos për të mbrojtur të dhënat tuaja personale, transmetimi i informacionit në internet nuk është plotësisht i sigurt dhe bëhet në rrezikun tuaj. Ne nuk mund të garantojmë sigurinë e të dhënave tuaja të transmetuara në/nga faqja e internetit.

Qasja me fjalëkalim kërkohet për pjesë të caktuara të faqes në internet; ju jeni përgjegjës për mbajtjen konfidenciale të këtij fjalëkalimi.

4. Kujt Savi Products Shpk ia zbulon të dhënat tuaja personale dhe pse

Savi Products Shpk nuk do t’i ndajë kurrë të dhënat tuaja personale me asnjë palë të tretë (një palë tjetër përveç një entiteti brenda Savi Products Shpk Group) një organizatë biznesi që synon ta përdorë atë për qëllimet e veta, përveç siç kërkohet me ligj.

Savi Products Shpk mund të zgjerohet ose të prodhohet.