Savi Products Shpk Informacione Ligjore

Savi Products Shpk (këtej e tutje referuar si SPSH) ka ofruar këtë faqe dhe të gjithë përmbajtjen e saj në bazë të E & OE. SPSH nuk bën asnjë përfaqësim ose garanci të çfarëdo lloji në lidhje me këtë faqe interneti ose përmbajtjen e tij.

SPSH mohon të gjitha këto përfaqësime dhe garanci, duke përfshirë për shembull garancitë e tregtueshmërisë dhe përshtatshmërisë për një qëllim të caktuar. Përveç kësaj, SPSH nuk përfaqëson ose garanton që informacioni i aksesueshëm në këtë faqe interneti është i saktë, i plotë ose aktual.

Të gjitha informacionet mund të ndryshohen ose modifikohen pa njoftim paraprak. As SPSH dhe as ndonjë përfaqësues tjetër nuk do të jetë përgjegjës për dëmet që rrjedhin nga ose në lidhje me përdorimin e kësaj faqeje. Ky është një kufizim gjithëpërfshirës i përgjegjësisë që zbatohet për të gjitha dëmet e çdo lloji, duke përfshirë (pa kufizim) dëmet kompensuese, direkte, indirekte ose pasuese, humbjen e të dhënave, të ardhurave ose fitimit, humbjen ose dëmtimin e pronës dhe pretendimet e palëve të treta.

Ne synojmë t’ju ofrojmë sa më shumë informacion që të mundemi për produktet tona, në mënyrë që të mund të merrni një vendim blerjeje të informuar, megjithatë ne do t’ju lejojmë të ktheni një artikull nëse nuk është ajo që ju kërkoni brenda 14 ditëve nga marrja për aq kohë sa ka nuk është përdorur dhe kthehet në paketimin e tij origjinal të padëmtuar.

Shënim i rëndësishëm: Nëse ndonjë produkt ishte një porosi speciale, mund të mos jemi në gjendje të ofrojmë një rimbursim. Ju lutemi kontaktoni ekipin tonë të shitjeve në +355 69 430 3704 për detaje të mëtejshme.

Pas marrjes së artikullit(ve) në ambientet tona, ne do të rimbursojmë vlerën e plotë të artikullit(ëve) me kusht që ato të jenë të papërdorura, në gjendjen dhe paketimin e tyre origjinal. Nëse nuk është rënë dakord ndryshe, ju do të jeni përgjegjës për koston e kthimit të mallrave tek ne.

Nëse kthimi juaj miratohet, ne do të fillojmë një rimbursim në kartën tuaj të kreditit. Ju do të merrni kredinë brenda një sasie të caktuar ditësh në varësi të politikave të lëshuesit të kartës suaj.